Svalornas partnerorganisationerFoto: Matilda Evensen

Deccan Development Society (DDS)Deccan Development Society (DDS) är en gräsrotsorganisation med huvudkontor i Hyderabad och Pastapur i delstaten Telangana. De har varit verksamma i 35 år och arbetar för att stärka kvinnliga daliters rättigheter och egenmakt till naturresurser. DDS hjälper kvinnliga daliter att få sina röster hörda genom att organisera kvinnor i så kallade Sanghams (solidaritetsgrupper med kvinnliga medlemmar). Utöver sina lokala åtaganden samarbetar även DDS med andra aktörer, både nationellt och internationellt.

Samarbetate mellan Svalorna och DDS startade 2008 och består av Svalornas finansiella bidrag till MINIs (Millet Network of India) aktiviteter. DDS är initiativtagare till MINI-nätverket som arbetar för att öka kunskapsbasen om traditionella fröer, stärka matsuveränitet hos nätverkets kvinnliga medlemmar, bevara traditionell kunskap, förbättra den lokala miljön och på ett systematiskt sätt arbeta för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Med hjälp MINI kan kvinnorna skydda sig själva mot yttre globala påtryckningar och stärka kontrollen över matproduktion, fröbanker, naturtillgångar, marknaden samt media. På det här viset bidrar Svalornas stöd till DDS och MINI till en hållbar utveckling och till att kvinnliga daliter och andra marginaliserade grupper får större makt över sina egna liv.

DDS verksamhet har ett holistiskt tillvägagångssätt. Organisationens fokusområden - kvinnliga daliters egenmakt, matsuveränitet, kontroll över naturresurser, utbildning samt bevarandet av traditionella fröer - har en tydlig koppling till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, vilka också är genomgående teman i Agenda 2030.

På DDS har Natalie Bodin, Matilda Evensen, Matilda Strand och Cecilia Östman praktiserat 2019/2020. 


Foto: Johanna Hedman

EvidenceEvidence är en människorättsorganisation som verkar för daliters rättigheter med ett särskilt fokus på kvinnliga daliter. Evidence arbetar med daliters och kvinnors rättigheter genom att ta fram forskning och statistik, genomföra rättsliga interventioner, utbilda människorättsaktivister samt genom att driva politiskt påverkansarbete gentemot media och makthavare. Organisationen startades 2005 och har sedan dess arbetat för mänskliga rättigheter med fokus på kast. Trots att Indien har stiftat lagar för att skydda daliter omsätts de alltför sällan i polisutredningar och faktiska domar. Gapet mellan lagarna och verkligheten är stort, och Evidence arbetar för att se till att lagarna och rättigheterna respekteras och implementeras. Genom kampanjer, diskussioner och utbildningsprogram försöker Evidence skapa medvetenhet hos allmänheten och kunskap om vilka rättigheter människor kan kräva att rättsstaten tillgodoser dem. En stor del av det här arbetet går ut på att fastställa bevis, och Evidence gör ofta fältbesök för att kartlägga hur kastdiskrimineringen tar sig uttryck socialt, ekonomiskt och politiskt.

Evidence bistår med juridisk hjälp och arbetar för att förändra allmänhetens syn på relationer över kast- och religionsgränser. Evidence har gjort avgörande skillnad i den här frågan genom juridiskt stöd som resulterat i fällande domar och därmed motverkat den utbredda uppfattningen att det inte finns hedersrelaterat våld i Tamil Nadu. De arbetar genom kampanjer, kartläggning och juridiskt stöd för att en lag ska införas mot hedersrelaterade brott.

Evidence har tre huvudsakliga fokusområden:daliters och urfolks rättigheter, kvinnors rättigheter och hedersrelaterade brott. Visionen är att skapa ett jämställt, rättvist och inkluderande samhälle som slår vakt om alla människors rättigheter, oavsett kön eller kast. Samarbetet mellan Evidence och Svalorna har pågått under flera år, och tillsammans har de utformat program med fokus på kvinnliga daliters deltagande i samhället och program för att motverka våld och diskriminering mot kvinnor.

Johanna Hedman och Ida Lönnström har praktiserat på Evidence 2019/2020

Foto: Linnéa Lundeborg

Keystone FoundationKeystone Foundation grundades år 1993 och är verksam i Nilgiribergen i delstaten Tamil Nadu. Där når deras arbete ut till 150 000 individer bland 135 urfolksgrupper. Nilgiribergen är en ekologiskt känslig zon präglad av en stor artrikedom där både miljö och människor är mycket utsatta på grund av en allt mer storskalig exploatering av naturresurser i regionen. Ekosystemen har gradvis försämrats och många urfolksgrupper drabbas negativt av beslut som fattas på nationell nivå utan hänsyn till deras levnadshållning med stark koppling till natur och närmiljö. Keystone arbetar för att stärka levnadsvillkoren och förbättra närmiljön för de urfolk som bor i Nilgiribergen. Arbetet grundar sig i att främja urfolkens rättigheter, bevara traditionell kunskap och kultur, samt att bruka naturen och dess resurser på ett hållbart sätt. Projekten bidrar bland annat till förbättrade försörjningsmöjligheter för ursprungsbefolkningen genom att slå vakt om deras land- och skogsrättigheter, men också om rätten till vattenförsörjning och matsuveränitet. Eftersom mycket av Keystones arbete med urfolken är beroende av naturen och miljön de lever i, jobbar de även med att bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden i Nilgiribergen. Detta görs dels genom biodling, dels genom att främja ekologiskt jordbruk och en hållbar skogsproduktion. Det arbete som Svalorna stöttar i Keystones verksamhet handlar i huvudsak om att bevara marginaliserade gruppers rättigheter till skogsområden i Nilgiribergen, i vilka många folkgrupper levt under flera generationer och nu tvingats lämna för att ge plats åt infrastrukturprojekt och olika typer av naturskyddsområden.

Hanna Lindqvist, Linnéa Lundeborg, Anna Nilsson och Olivia Sterner har praktiserat på Keystone Foundation under 2019/2020.


Foto: Klara Bengtsson

KudumbamKudumbam startades år 1982 och har vuxit till en stor och välkänd civilsamhällesorganisation i delstaten Tamil Nadu. Kudumbam har sitt huvudkontor i Tiruchirappalli (Trichy), ett fältkontor på utbildningsfarmen Kolunji (Pudukkottai District) och ett annat fältkontor i staden Tranquebar som ligger vid Tamil Nadus kust (Nagappattinan District). Organisationen arbetar bland annat med ekologiskt jordbruk, bönders rättigheter och försörjning. Idag verkar Kudumbam för att öka intresset för att odla traditionella, hållbara och näringsrika grödor på ekologiskt vis. Under årens lopp har Kudumbam utvecklat sitt arbete och inkluderat flera områden. Ett exempel på detta är att kvinnors rättigheter har hamnat i fokus genom mikrolån, kompetensutveckling och kvinnliga jordbrukare. En viktig del av verksamheten är de utbildningar som bedrivs i ekologiskt jordbruk. Dessa bedrivs i byarna runt utbildningsfarmen Kolunji Ecological Farm för att nå ut till så många som möjligt. Det är också den verksamhet som Svalorna Indien Bangladesh var med och stöttade under starten 1990 fram till 2009.

Kudumbam har i sitt arbete sedan 80-talet arbetat för hållbarhet gällande ekologiska odlingssätt, bevattningsmetoder och kompostmetoder. Dessa står emot naturkatastrofer, varierande väderförhållanden och resulterar på sikt i trygg försörjning för småskaliga livsmedelsproducenter.

Klara Bengtsson, Matilda Bergman och Elin Johansson har praktiserat på Kudumbam 2019/2020. 


Foto: Linda Zetterström

Grameena Mahila OkkutaGrameena Mahila Okkuta (Rural Women's Network) är en kvinnorättsorganisation med totalt 8500 medlemmar i 500 kvinnogrupper i 240 byar på landsbygden i Kolar Distriktet i Karnataka. Okkuta är idag en av de största och mest inflytelserika kvinnorättsorganisationerna i Karnataka. De arbetar med att organisera kvinnor på landsbygden med fokus på att utbilda och sprida information om deras rättigheter, både som individer och som kvinnor. En central del av Okkutas arbete är att organisera självhjälpsgrupper för kvinnor som kan byta erfarenheter med varandra och få stöd från andra medlemmar. Dessa grupper ger medlemmarna en möjlighet att ta mikrolån för att bland annat betala för utbildning eller starta jordbruksverksamhet/självförsörjning, vilket förbättrar livssituationen både för individen och familjen.

Det övergripande målet för Okkuta är att ge kvinnor verktyg till att bli ledare och förändra sin omgivning för att öka jämställdheten. Genom ökad kunskap om sina rättigheter kan kvinnor stärka sina positioner i samhället och på så sätt öka sin självständighet. Okkuta bedriver bland annat kampanjer och demonstrationer med fokus på exempelvis att motverka illegal alkoholförsäljning och för att öka kvinnors politiska deltagande. De har även skapat kommittéer för kvinnor att motverka sexuellt våld och våld i hemmet, och kommittéer för att inkludera män i arbetet för jämställdhet. Dessa kommittéer utgör en mötespunkt för människor där de kan komma samman och diskutera och motverka våld mot kvinnor. Grupperna fungerar även som en länk mellan byarna och Okkuta. Svalornas samarbete med Okkuta inleddes år 2016 genom ett mindre projektstöd vilket har expanderats och Okkuta är idag en del av Svalornas program i Indien.

Emy Lynch och Linda Zetterström har praktiserat på Grameena Mahila Okkuta 2019/2020.